Gujarati News

Gujarati News

તા. ૦૧ ડિસેમ્બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૮, ગુરૂવાર
તા. ૩૦ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૭, બુધવાર
તા. ર૯ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૬, મંગળવાર
તા. રપ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-ર, શુક્રવાર
તા. ર૪ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૧, ગુરૂવાર
તા. રર નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૩, મંગળવાર
તા. ૧૯ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૦ શનિવાર
તા. ૧૮ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૯, શુક્રવાર
તા. ૧૭ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૮, ગુરૂવાર
તા. ૧૩ ઓકટોબર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૮ આસો વદ-૪, ગુરૂવાર