સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Saturday, 20th February 2021

માધવપુર -કાંઠે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મતદાન જાગૃતિ સંદેશ

પોરબંદર : માધવપુરની એન.ડી.આર શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દરિયાકાંઠે મતદાન જાગૃતિ સંદેશ આવ્યો તે તસ્વીર.

(11:35 am IST)