સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Monday, 11th February 2019

કોડીનાર પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘ દ્વારા આવેદન

 કોડીનાર : તાલુકા પ્રાથમીક શિક્ષકસંઘ દ્વારા ૧૯૯૭થી ભરતી થયેલ તમામ શિક્ષકોને સિનિયોરીટી બઢતી અને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણનો લાભ મુળ તારીખથી આપવા અંગે ધારાસભ્યશ્રીને આવેદનપત્ર આપી સરકારશ્રીમાં રજૂઆત કરવા જણાવેલ. સરકારના પરીપત્રથી જણાવ્યા મુજબ સિનીયોરીટી બઢતી અને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણના નોકરી ગણતરીમાં લેવામાં આવશે પરંતુ આજદિન સુધી સરકારે અમલ કરેલ નથી. તેથી ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષકોને અસંતોષ અને અન્યાય થયેલ છે. રજૂઆત કરવામાં આવી તે તસ્વીર.

(2:30 pm IST)