સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Friday, 9th February 2018

આમોદરા સીમમાં ગાયનું મારણ

ઉનાની અમોદરા સીમમાં સિંહ પરિવારે ગાયનું મારણ કર્યુ હતું. તે તસ્વીર.

(11:35 am IST)