રાજકોટ
News of Monday, 22nd April 2019

રાજકોટ લોકસભા બેઠક

કયાં વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં કેટલા મતદારો

બેઠકનું નામ

પુરૂષ મતદારો

સ્ત્રી મતદારો

કુલ

ટંકારા

૧૧૯૬૦૮

૧૧ર૦૪૩

ર૩૧૭૩૯

વાંકાનેર

૧૩રપ૧૧

૧ર૧૯૩૬

રપ૪પર૧

રાજકોટ પૂર્વ

૧૪ર૮૭ર

૧ર૭૪૬ર

ર૭૦૩૯૦

રાજકોટ પશ્ચિમ

૧૬૭પ૪૭

૧૬૧૯૧પ

૩ર૯પ૩૭

રાજકોટ દક્ષિણ

૧ર૬૭પ૪

૧૧૯૩૭૪

ર૪૬૧પ૩

રાજકોટ રૂરલ

૧૬૬૭૭૯

૧પ૦૧૯૮

૩૧૭૦ર૦

જસદણ

૧ર૩પ૯૯

૧૧૧રપ૦

ર૩૪૯૭૯

કુલ

૯૭૯૬૭૦

૯૦૪૧૭૮

૧૮૮૪૩૩૯

 

(11:45 am IST)