રાજકોટ
News of Thursday, 20th January 2022

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પર જનરલ બોર્ડની બેઠક બાદ કોંગ્રેસ નો ફટાકડા ફોડી હોબાળો, પોલીસ સાથે થઈ રકઝક.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પર જનરલ બોર્ડની બેઠક બાદ કોંગ્રેસ નો ફટાકડા ફોડી હોબાળો, પોલીસ સાથે થઈ રકઝક.

(7:51 pm IST)