રાજકોટ
News of Friday, 9th February 2018

પુષ્કર પટેલઃ હેટ્રીકની હેટ્રીક

ત્રણેય બજેટ ૯ ફેબ્રુઆરીએ : જોગાનુ જોગ આયોજીત ?: વિનોદભાઇએ સતત આઠ વખત, વિજયભાઇ રૂપાણીએ પાંચ વખત તથા પુષ્કર પટેલે ત્રણ વખત બજેટ આપેલ

રાજકોટ : મ્યુનિ. કોર્પોરેશનનું વર્ષ ર૦૧૮-૧૯ નું બજેટ સ્ટેન્ડિંગ કમીટી ચેરમેન પુષ્કરભાઇ પટેલ દ્વારા મંજુર કરવામાં આવતા સતત ત્રીજી વખત બજેટ મંજુર કરનાર ત્રીજા ચેરમેન બન્યા છ.ેસાથોસાથ પ્રથમ બજેટ (૯ ફેબ્રુઆરી ર૦૧૬ બીજુ (૯ ફેબ્રુઆરી ર૦૧૭) તથા ત્રીજુ(૯ ફેબ્રુઆરી ર૦૧૮)ના બજેટ મંજુર કયું છે

અત્રે નોંધનીય છે કે કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં વિનોદભાઇ શેઠે (૧૯૮૧-૧૯૮૮) સતત આઠ વખત તથા વિજયભાઇ રૂપાણીએ (૧૯૮૯-૧૯૯૩) પાંચ વખત બજેટ રજુ કર્યું છે.

આ ઉપરાંત ૧૯૯૭, થી ર૦૧પ સુધીસ્ટે.ચેરમેનની મુદત એક-એક વર્ષ કરવામાં આવી છ.ે ર૦૧પ ની અઢ્ઢી વર્ષનો સમયગાળો રખાયો છે.

(4:51 pm IST)