રાજકોટ
News of Wednesday, 3rd January 2018

કાલથી દરરોજ બેથી પાંચ વોર્ડમાં પાણીકાપઃ ૨૦મી સુધીનું સમયપત્રક જાહેર

રાજકોટઃ કોર્પોરેશનના પાણીના ટાંકા અને સમ્પની સફાઇ માટે દરરોજ એક વોર્ડમાં પાણી વિતરણ બંધ રહેશેઃ આવતીકાલે વોર્ડ નં.૭, ૯, ૧૦, ૧૩, ૧૪, ૧૭ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા.૫ના વોર્ડ નં. ૮, ૧૧, ૧૨, ૧૩ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા.૬ના વોર્ડ નં.૧૧ અને ૧૩ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા.૮ના વોર્ડ નં.૨ અને ૩ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા. ૯ના વોર્ડ નં.૨, ૩, ૭, ૧૪ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા.૧૦ના વોર્ડ નં.૩ (રેલનગર) તથા વોર્ડ નં.૬ (માંડા ડુંગર વિસ્તાર)ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા.૧૧ના વોર્ડ નં.૨, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧, ૧૮ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા.૧૨ના વોર્ડ નં.૪, ૫, ૬ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા. ૧૬ના વોર્ડ નં.૬ અને ૧૫ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા.૧૮ના વોર્ડ નં.૨, ૭, ૮, ૧૦, ૧૧ના અડધા વિસ્તારોમાં, તા. ૨૦ના વોર્ડ નં. ૪, ૫, ૬, ૧૫ના અડધા વિસ્તારોમાં દરરોજ પાણી વિતરણ નહીં થાય.

(4:44 pm IST)