Gujarati News

Gujarati News

News of Tuesday, 11th June 2019

જયુબેલી ગાર્ડન ખાતે અને ફાયર ઇમરજન્સી વિભાગમાં કંટ્રોલ રૂમ શરૂ : ફોન નંબર જાહેર

ફલડ કંટ્રોલ રૂમ

*  ફોન. ૦ર૮૧-રરરપ૭૦૭, ૦ર૮૧-રરર૮૭૪૧

* અન્ય ઉપયોગી ફોન નંબર

* ફાયર એન્ડ ઇમજન્સી વિભાગ

* ૦ર૮૧-રરર૭રરર, રર૩૬૧૮૩, * રર૩૭૧૮૪, અને

    ૧૦૧ તથા ૧૦ર

* કોઠારીયા રોડ ફાયર બ્રિગેડ

    ૦ર૮૧-ર૩૬પ૪૪૪

*કાલાવાડ રોડ ફાયર બ્રિગેડ

    ૦ર૮૧-રપ૮પ૭૭૧

*રામાપીર ચોક ફાયર બ્રિગેડ

   ૦ર૮૧-રપ૭૪૭૭૩

*મવડી રોડ ફાયર બ્રિગેડ

   ૦ર૮ ૧-ર૩૭૪૭૭૪

*બેડીપરા રોડ ફાયર બ્રિગેડ

   ૦ર૮૧-ર૩૮૭૦૦૧

(4:19 pm IST)