મુખ્ય સમાચાર
News of Wednesday, 24th February 2021

રશિયાની મૂળ નામ ધરાવતી નેસ્ટીંગ ડોલ્સને વિશ્વભરમાં અલગ-અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. નેસ્ટીંગ ડોલ્સ, મેત્ર્યોક્ષા ડોલ્સ, બબુશ્કા ડોલ્સ, સ્ટેકીંગ ડોલ્સ, નેસ્ટેડ ડોલ્સ વગેરે... બેનમૂન અને આકર્ષિત ડોલ્સની તસ્વીરી ઝલક.

રશિયાની મૂળ નામ ધરાવતી નેસ્ટીંગ ડોલ્સને વિશ્વભરમાં અલગ-અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. નેસ્ટીંગ ડોલ્સ, મેત્ર્યોક્ષા ડોલ્સ, બબુશ્કા ડોલ્સ, સ્ટેકીંગ ડોલ્સ, નેસ્ટેડ ડોલ્સ વગેરે... બેનમૂન અને આકર્ષિત ડોલ્સની તસ્વીરી ઝલક.

(11:14 am IST)