દેશ-વિદેશ
News of Tuesday, 22nd January 2019

સાંસદોએ બીજા બ્રેગ્જિટ જનમત સંગ્રહ કરાવવા પર વિચારવું જોઇએ : લેબર પાર્ટી

બ્રિટનમાં મુખ્ય વિપક્ષીદલ ' લેબર પાર્ટી' એ પ્રથમ વખત સાંસદોને આધિકારીક પર અપીલ કરી છે કશે એમણે બીજા બ્રગ્જિટ જનમત સંગ્રહ કરાવવા પર વિચારવું જોઇએ. જો કે આ સંશોધન પ્રસ્તાવમાં એ નથી કહેવામાં આવ્યુ કે જો આવો જનમત સંગ્રહ થયો તો મજુર  આને સમર્થન કરશે. પ્રધાનમંત્રી ટેરીસા મે એ બીજા જનમતને લોકતંત્ર માટે ખતરો બતાવેલ છે.

(10:11 pm IST)