દેશ-વિદેશ
News of Friday, 20th November 2020

કોરોના તપાસ માટે અમેરિકામાં લાઇનો લાગી

અમેરિકના લોસ એન્જિલિસના એક સ્ટેડીયમમાં કોરોના વાયરસની તપાસ માટે સામાજિક અંતર જાળવી પાર્ક થયેલ અનેક મોટરોનું દ્રશ્ય.

(9:39 am IST)