ગુજરાત
News of Tuesday, 19th November 2019

મોટા શહેરો મહાનગરોના ડી.પી. સાથે નાના નગરો-શહેરોના ડી.પી.ને પણ ત્વરાએ પરવાનગી : વિજયભાઇ રૂપાણી

વિરમગામનો ડી.પી. પ્લાન ર મહિનામાંજ મંજુર : સોૈરાષ્ટ્રના એન્ટ્રી પોઇન્ટ સમાન શહેરના વિકાસને વેગ મળશે

ગાંધીનગર તા ૧૯  : 'મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ મોટા શહેરો મહાનગરો સાથે નાના નગરો-શહેરોના વિકાસની પણ સમ્યક વિકાસ નેમ સાથે વધુ ત્રણ ડેવલપમેન્ટ પ્લાનને મંજુરી આપી છે'.

''શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ અમદાવાદ જીલ્લાના વિરમગામ, વડોદરાના કરજણ અને સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢ નગરોના વિકાસ પ્લાન મંજુર કર્યા છે.''

તદઅનુસાર, વિરમગામ નગરના  ડી.પી. ને માત્ર બે જ માસમાં મંજુરી અપાઇ છે. આ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન મંજુર થતાં સોૈરાષ્ટ્રના એન્ટ્રી પોઇન્ટ ગણાતા વિરમગામ શહેરના વિકાસને વેગ મળતો થશે.

મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વડોદરા જિલ્લાના કરજણ શહેરના વિકાસ નકશાને પણ અંતિમ (ફાયનલ) મંજુરી આપી છે. એટલુંજ નહીં, સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢ શહેરના નકશાનું પ્રાથમિક જાહેરનામુ પ્રસિધ્ધ કરવા પણ અનુમતિ આપી છે. તેમણે સુરત મહાનગરની પ્રારંભિક ટી.પી.સ્કીમ નં.-૨૦, નાના વરાછા-કાપોૈદ્રાના બીજા ફેરફારને પણ મંજુર કરી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે ત્વરાએ આવા નાના નગરો-શહેરોના વિકાસ નકશાઓને રાજય સરકાર દ્વારા મંજુરી અપાય છે, તે જ ઝડપે વિકાસ નકશા મુજબના માળખાકીય સુવિધા સહિતના કામો થાય તે અંગે પણ અધિકારીઓને સુચન કર્યુ છે.

(11:42 am IST)