Gujarati News

Gujarati News

તા. ર૮ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-પ, સોમવાર
તા. ર૬ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૩, શનિવાર
તા. રપ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-ર, શુક્રવાર
તા. ર૪ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ માગશર સુદ-૧, ગુરૂવાર
તા. ર૩ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૪, બુધવાર
તા. રર નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૩, મંગળવાર
તા. ૧૯ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૧૦ શનિવાર
તા. ૧૮ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૯, શુક્રવાર
તા. ૧૭ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૮, ગુરૂવાર
તા. ૧૬ નવેમ્‍બર ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૯ કારતક વદ-૮, બુધવાર