વિવિધ વિભાગ
News of Saturday, 20th November 2021

આજના શુભ દિવસે - 1020

ભોજન શરૂ કરતાં પહેલા ટીવીબંધ કરી દો અને

વાતચીત્ત પણ બંધ કરી દો જેથી ખોરાકનો અને

એકબીજાની હાજરીનો આનંદ મેળવી શકશો.

(10:02 am IST)