વિવિધ વિભાગ
News of Thursday, 18th November 2021

આજના શુભ દિવસે - 1018

આપણે શ્વાસ લેતીવખતે ‘અંદર-બહાર' બોલીએ,
સજાગ રહીએ તે જ ક્ષણે આપણું જીવન-સાચું જીવન બને છે.

વિનુભાઇ જગડા
ઇન્‍દુબેન જગડા
મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

 

(10:13 am IST)