વિવિધ વિભાગ
News of Friday, 22nd January 2021

આજના શુભ દિવસે - 788

મૈત્રી હંમેશા સરખા સ્વભાવ અને સરખા સુખ દુઃખવાળાઓની સાથે જ થાય છે.

(10:16 am IST)