વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 20th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 787

થોડું વાંચવુ અને વધુ વિચારવું, થોડું બોલવું અને વધુ સાંભળવું- એ જ બુદ્ધિમાન બનવાનો ઉપાય છે.

(11:34 am IST)