વિવિધ વિભાગ
News of Friday, 15th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 784

કોઇ પણ જમાનાને ફેરવી નાખનાર એ જ શકિત છે.

‘‘મૂંગી સેવા અને દિલની દુઆ?''

વિનુભાઇ જગડા

 ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:20 am IST)