વિવિધ વિભાગ
News of Saturday, 9th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 781

બંધ બારણું હંમેશા તાળું  મારેલ નથી હોતું

વિનુભાઇ જગડા  ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(11:37 am IST)