વિવિધ વિભાગ
News of Tuesday, 10th May 2022

આજના શુભ દિવસે - 1162

કરૂણા એ મનુષ્‍યના હૃદયમાં પડેલા

પ્રભુનો પડછાયો છે. -ખલીલ જિબ્રાન

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:47 am IST)