વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 6th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 779

લક્ષ્મી જો નોકર હોય તો સારૃં છે, પરંતુ

જો તે માલીક બની જાય તો ભયંકર છે.

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:34 am IST)