વિવિધ વિભાગ
News of Tuesday, 3rd July 2018

આજના શુભ દિવસે - 144

નુકસાન પહોંચાડનાર પ્રત્યે

ઉદારતા ન દેખાડવી

-ચાણકય

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:18 am IST)