વિવિધ વિભાગ
News of Friday, 12th January 2018

આજના શુભ દિવસે - 1370

એક જ શબ્દ માણસને ડાહ્યો કરાવવા

માટે પૂરતો છે અને એક જ શબ્દ

માણસને મૂરખ ઠરાવવા માટે બસ છે.

-કન્ફયુસિયસ

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:42 am IST)