વિવિધ વિભાગ
News of Tuesday, 19th January 2021

આજના શુભ દિવસે - 786

જે બીજાનું ભલું કરે છે.

તેનું ભલુ ખુદ ઇશ્વર કરે છે.

વિનુભાઇ જગડા

 ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:16 am IST)