વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 7th February 2018

આજના શુભ દિવસે - 1386

કદાચ તમારા એક શબ્દથી પણ કોઇને

પીડા થતી હોય તો તમારી બધી જ

ભલાઇ નકામી છે.

-સંત તિરૂવલ્લુવર

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:48 am IST)