વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 31st January 2018

આજના શુભ દિવસે - 1381

જે કંઇ શીખ્યા તે બધું ભુલાઇ ગયા

પછી જે બચે તે જ સાચું શિક્ષણ

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:55 am IST)