વિવિધ વિભાગ
News of Monday, 29th January 2018

આજના શુભ દિવસે - 1380

ધર્મ એટલે લોકોને ઘેનમાં

રાખવા માટેનું અફીણ

-કાર્લ માકર્સ

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:50 am IST)