સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Wednesday, 16th September 2020

તા.૩ ઓકટોબરથી ભાજપના મંડલ પ્રશિક્ષણ વર્ગોઃ મહતમ ૧૦૦ ની મર્યાદા

રાજકોટ તા.૧૬ : પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા તા. ૩ ઓકટોબરથી તાલુકા અને વોર્ડ મંડલ) કક્ષના પ્રશિક્ષણ વર્ગો યોજાશે જેમાં મહત્તમ સભ્ય સંખ્યા ૧૦૦ નિધારિત કરવામાં આવી છે મંડલ બાદ જિલ્લા અને મહાનગર કક્ષાએ વર્ગો થશે.

પ્રશિક્ષણ વર્ગના સમય બન્ને દિવસ સવારે ૧૦ થી સાંજે પ વાગ્યા સુધીનો રહેશે રાત્રી રોકાણ રાખેલ નથી. મંડલના કારોબારી સભ્યો શકિત કેન્દ્રોના પ્રમુખ મંડલના મોરચાના પ્રમુખ મહામંત્રીઓ મંડલમાં રહેતા વિવિધ સ્તરે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ વગેરે અખંડિત છે. પ્રશિક્ષણ વર્ગના બધા ઇન્ચાર્જની વ્યવસ્થા અંગેની ઓનલાઇન બેઠક તા.ર૧મીએ રાખેલ છે વર્ગમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થાઓની ચૂંટણી સહિતના મુદા આવરી લેવામાં આવશે.

(11:41 am IST)