Gujarati News

Gujarati News

તા.૧૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ કાતરક સુદ- ૮ ગુરૂવાર
તા. ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો વદ – ૧ ગુરૂવાર
તા. ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૯ ગુરૂવાર
તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ ભાદરવા વદ – ૯ ગુરૂવાર
તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ ભાદરવા સુદ – ૧૧ ગુરૂવાર
તા. ૧૫ જુલાઇ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ અષાઢ સુદ – પ ગુરૂવાર
તા. ૨૪ જુન ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ જેઠ સુદ – પૂનમ ગુરૂવાર
તા. ૦૩ જુન ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ વૈશાખ વદ – ૯ ગુરૂવાર
તા. રર એપ્રિલ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ ફાગણ સુદ - ૧૦ ગુરૂવાર
તા. ૧પ એપ્રિલ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ ફાગણ સુદ - ૩ ગુરૂવાર
તા. 0૮ એપ્રિલ ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ ફાગણ વદ - ૧૨ ગુરૂવાર
તા. ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૭ માગસર સુદ – ૫ શનિવાર