ગુજરાત
News of Wednesday, 18th May 2022

સ્ટેટ GSTની સર્ચની કાર્યવાહીમાં કોચિંગ ક્લાસીસ ચલાવતા એકમોના ૪૨ કરોડના બિનહિસાબી વ્યવહારો ઝડપાયા

રાજયભરમાં કુલ ૫૪ સ્થળોએ ટેક્ષ કમ્પલાઇસ બાબતે સઘન ચકાસણીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ

અમદાવાદ, સ્ટેટ જીએસટી વિભાગ દ્વારા સમયાતરે જુદી-જુદી સર્વિસીસમાં સિસ્ટમ બેઝડ એનાલીસીસ તેમજ માર્કેટ ઇન્ટેલીજંસ આધારીત ટેક્ષનુ યોગ્ય રીતે કમ્પલાઇસ કરવામાં આવે છે કે કેમ તે જોવામાં આવે છે. જેના ભાગરૂપે તાજેતરમાં રાજ્યભરમાં કેટલાક કોચિંગ કલાસીસ સાથે સંકળાયેલ વ્યવસાયિકો કે જેઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટેના અને સ્કુલના વિદ્યાર્થીઓને કોચીંગ આપતા એકમોના સ્થળોએ તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ. જુદા જુદા તબક્કામાં રાજયભરમાં કુલ ૫૪ સ્થળોએ ટેક્ષ કમ્પલાઇસ બાબતે સઘન ચકાસણીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ.

એકમોના સ્થળોએ વિભાગે રાજ્યવ્યાપી તપાસની કામગીરી હાથ ધરેલ હતી. તપાસની કામગીરીમાં કરચોરીને લગતા સંખ્યાબંધ દસ્તાવેજો વિભાગ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવેલ છે. વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ તપાસના પરિણામે કુલ રૂ.૪૨ કરોડના બિનહિસાબી અને જેના ઉપર ટેક્ષનુ યોગ્ય રીતે કમ્પલાઇંસ ન કરવામાં આવેલ હોઇ તેવા વ્યવહારો શોધી કાઢવામાં આવેલ છે. આવા વ્યવહારો ઉપર અંદાજે રૂ.૬ કરોડનો વેરો ભરવાપાત્ર થાય છે જેની સામે રૂ.૧.૮૫ કરોડની વસુલાત થયેલ છે, બાકીની રકમ અને દંડકીય વસુલાતની કાર્યવાહી વિભાગે હાથ ધરેલ છે. આ કેસોમાં વધુ તપાસ હાલ ચાલી રહેલ છે. કરચોરીની મોડસ ઓપરેન્ડી પુરી પાડવામાં આવતી કોચિંગ ક્લાસીસની સેવાઓ ઉપર ૧૮ વેરો લેવાપાત્ર થાય છે. વિધાર્થીઓ પાસેથી કોચિંગ ક્લાસીસની ઉઘરાવવામાં આવતી ફી હિસાબી સાહિત્યમાં ઓછી દર્શાવામાં આવે છે અને વિધાર્થીઓને તેમને ચુકવેલ ફીની પાકી પહોંચ આપવામાં આવતી નથી અથવા તો ઓછી રકમની પાવતી આપવામાં આવે છે અને આમ કરી પુરી પાડવામાં આવતી સેવાની સામે મેળવેલ રકમ, GST પત્રકમાં ઓછી દર્શાવી GST ની ચોરી કરવામાં આવે છે. સર્વિસ પુરી પાડનારા એકમો પાસે પણ યોગ્ય રીતે વેરાનું કમ્પલાઈંસ કરાવવા વિભાગ કટીબધ્ધ છે. જેના ભાગરૂપે સેવાક્ષેત્રના એકમો અંગે સંશોધનની કામગીરી ચાલી રહી છે.

આ તપાસની કાર્યવાહીમાં આવરી લેવાયેલ એકમોની યાદી નીચે મુજબ છે

(9:49 pm IST)