વિવિધ વિભાગ
News of Thursday, 1st February 2018

આજના શુભ દિવસે - 1382

જીવન એક ધ્‍યેયલક્ષી યાત્રા છે. તેનું

સાધ્‍ય સુખ નથી-તેનું સાધ્‍ય તો છે

ફરજ અને જ્ઞાનનું પાલન.

-ડેવીડ થોરો

 

વિનુભાઇ જગડા

 ઇન્‍દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(10:26 am IST)