વિવિધ વિભાગ
News of Wednesday, 3rd January 2018

આજના શુભ દિવસે - 1363

શબ્દ એટલે મૌન પર પડેલો

બિનજરૂરી ડાઘ.

-સેમ્યુઅલ બેકેટ

વિનુભાઇ જગડા

ઇન્દુબેન જગડા

મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

(9:18 am IST)